Cyngor Tref Llanilltud Fawr
Gweinyddwr Ymgysylltu â’r Gymuned
(£24,000 y flwyddyn pro rata)

Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd barhaol, ran-amser (30 awr yr wythnos) fel Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Gymuned i helpu i weinyddu’r awdurdod lleol blaengar hwn. Bydd yr oriau gwaith o 9am hyd 1pm ac o 2pm hyd 4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a bydd gofyniad i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau hefyd o bryd i’w gilydd i fynychu cyfarfodydd a digwyddiadau.

Tref ym Mro Morgannwg yw Llanilltud Fawr, a phrif Gyngor yr ardal yw Cyngor Bro Morgannwg.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn ein swyddfa Cyngor Tref, i gynorthwyo’r broses o ddatblygu cynlluniau gwella ar gyfer gwasanaethau a gweithgareddau’r Cyngor, ynghyd â bod yn gyswllt ar gyfer grwpiau cymunedol, goruchwylio’r gwaith o gyhoeddi gwybodaeth berthnasol y Cyngor sy’n hyrwyddo gweithgareddau’r dref a’r cyngor, a bwrw ymlaen â mentrau bioamrywiaeth y Cyngor Tref.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd delfrydol feddu ar brofiad o weinyddu a dangos ymrwymiad a brwdfrydedd.

Mae Cyngor Tref Llanilltud Fawr yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal a gellir darparu copi o’n Polisi Cyfle Cyfartal os gofynnir am hynny.

Mae ffurflen gais a phecyn gwybodaeth ar gael gan:

Cyngor Tref Llanilltud Fawr
Neuadd y Dref
Llanilltud Fawr
Bro Morgannwg
CF61 1SB
01446 793707
info@llantwitmajortowncouncil.gov.uk

Dyddiad cau: 28th Ionawr 2022

Llantwit Major Town Council
Community Engagement Administrator
(£24,000 per annum pro rata)

A vacancy has arisen for a permanent, part time (30 hours per week) position of Community Engagement Assistant to assist in administration of this progressive local authority. Hours of work will be 9am to 1pm and 2pm to 4pm, Monday to Friday, with requirement to also work occasional evening and weekends to attend meetings and events.
Llantwit Major is a Town in the Vale of Glamorgan, with the principal Council for the area being the Vale of Glamorgan Council.
We are seeking a motivated person to work within our Town Council office, to assist in the process of developing improvement plans for the Council’s services and activities, alongside being a link for community groups, overseeing the publication of relevant Council information that promotes the town and the council’s activities and move forward with the Town Council biodiversity initiatives.
The ideal candidate will be required to possess experience in administration, and demonstrate commitment and enthusiasm.
Llantwit Major Town Council is an Equal Opportunities Employer and a copy of our Equal Opportunities Policy can be provided upon asking.
An Application form and information pack can be obtained from:
Llantwit Major Town Council
Town Hall
Llantwit Major
Vale of Glamorgan
CF61 1SB
01446 793707
info@llantwitmajortowncouncil.gov.uk

Closing date: 28th January 2022